Tags : riptide

اینستالیشن و چیدمان رویداد های هنری هنرهای مفهومی

مارتین راث و چیدمان سبز او بر فرش رنگین ایرانی

مارتین راث “martin roth”  با کاشت پوشش گیاهی سبز بر سطح فرش رنگارنگ ایرانی، یک فضای سبز داخلی درون ساختمان مرکز فرهنگی کره در بریتانیا ایجاد کرده است. او با استفاده از این روش غیر متعارف در ساخت یک فضای گیاهی داخلی گسترده به این مساله می پردازد که ما روایت ها از اشیائ سنتی […]ادامه مطلب