عکسی که یک معماست: یک یا دو قاشق ، دو یا سه چنگال

در تاریخ عکاسی شاید به ندرت اثری وجود داشته باشد که مستقیما به واسطه ویژگی های مدیوم عکاسی “سوالی” را در برابر مخاطب مطرح کند . ویلیام وگمن William Wegman…

درباره استیتمنت نمایشگاه کریدور A”

اگر یک بیانیه (statement) و یا یک پروژه هنری هدف مشخصی داشته باشد هیچ گاه به عبارات گنگ که مفهوم کمی و کیفی مشخصی را در ذهن مخاطب ایجاد نمی…