سرژ آواکیان نقاش و گرافیست پیشکسوت درگذشت+

سرژ آواکیان نقاش و گرافیست پیشکسوت درگذشت