گفتگو با آبان اطمینان هنرمند و مدرس نقاشی

گفتگو با آبان اطمینان هنرمند و مدرس نقاشی به بهانه افتتاحیه هشتمین نمایشگاه نقاشی هنرجویان آموزشگاه هنرمعاصر با عنوان   ” این یک کلاه نیست ” آثار هنرجویان طنین بنیادلو .…