سلاح کشتار جمعی

رائول لمزاف هنرمند آرژانتینی ساکن بوینس آیرس، در حرکتی غیر معمول سلاحی تانک مانند ساخته ونام آن را سلاح کشتار جمعی گذاشته است. او این اثر را برای مبارزه با جهل و…