یونسکو آش پلو را هم برای تاجیکستان و ازبکستان ثبت کرد+

یونسکو آش پلو را هم برای تاجیکستان و ازبکستان ثبت کرد