پناه بردن به هنر و فرهنگ؛ اندوه تعالی بخش یا کاتالیزور فراموشی

اندوهگین بودن به عنوان حسی عاطفی، تجربه والایی است. تحمل رنج و غم انسان را به مقامی می رساند که درک دردهای دیگران را نیز می تواند پیدا کند. برای یافتن…