نقدی بر نمایشگاه “…است و بس” احسان ضیائی+

نقدی بر نمایشگاه “…است و بس” احسان ضیائی