تصاویر نایاب ادوارد کرتیس از زندگی بومیان آمریکایی ۱۰۰ سال پیش

ادوارد کرتیس ، عکاس سرخپوستان آمریکا فرهنگ بومیان آمریکا پر است از سنتهای جادویی و روح زندگی آزادانه را دارد، اما در طول قرن بیستم به سرعت شروع به زوال…