مرا دوباره زندگی کن اما عادی نساز!

نگارنده: امیر سلمانی ایده های معماری برای بازسازی مجلس پس از حمله تروریستی تهران هفده هزار شهید ترور، انفجار مجموعه دولت و  قوه قضاییه یک کشور، هشت سال جنگ قهرمانانه، آزادی…