نمایشگاه آثار “اکبر میخک” با عنوان “از این جا تا آن جا” در نگارستان آن

[intergeo id=”QN4UTM”][/intergeo] آدینه ۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶ تا ۲٠ : گشایش  ۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۴ آبان : پایان یکشنبه تا آدینه  ساعت ۱۱ تا ۲۰ : زمان بازدید