ژولیت بینوش رئیس هیئت داوران برلیناله شد

ژولیت بینوش ریاست دور آینده جشنواره بین‌المللی فیلم برلین معروف به برلیناله را به عهده خواهد داشت. دور بعدی این جشنواره بین‌المللی در ماه فوریه ۲۰۱۹ در برلین برگزار می‌شود.…