برنامه گالری گردی | آدینه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۴ گروهی نقاشی –  سی نام ۲۸ مهر – ۸ آبان…

برنامه گالری های تهران | آدینه دوم بهمن ماه ۱۳۹۴

برنامه گالری های تهران | آدینه دوم بهمن ماه ۱۳۹۴ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی 1 شماره 6 بابک اطمینانی نقاشی – گهواره زمان 18 دی…