بوتیک هتل حنا ؛سبک زندگی هنری تهران

خیابان نوفل لوشاتو در منطقه یازده و در یکی از قدیمی ترین مناطق تهران یعنی محله فردوسی واقع شده است. دو خیابان مهم تهران، حافظ و ولیعصر را به هم…