فراخوان جهانی تصویرسازی کتاب کودک لهستان

پس از برگزاری موفق نخستین مسابقه “کلِروُینتس” (Clairvoyants) که در آن بیش‌از پانصد و بیست اثر ارسال شدند، انتشارات “دوی شُستره” (Dwie Siostry) اقدام به برگزاری مسابقه ای برای تصویرسازی…