این یک گالری گردی نیست!

گردش سقراطی برنامه چهارم: این یک حراجی نیست! گردشگری جستن است و کشف کردن، اما ضرورتاً به تغییر افکار مرسوم ما منجر نمی‌شود. در هر گردشی می‌توانیم تجربه‌های جدیدی کسب…