پرتره های جاستین کامارا

جاستین کامارا هنرمند ساکن ملبورن عکس های پرتره ای را که خودش گرفته، تجزیه و آنها را دوباره بازسازی و به مجسمه های سورئالی که گاهی اوقات غیر قابل شناسایی و…