تبدیل استخوان به سرویس غذاخوری

جاستین کرو “Justin Crowe” هنرمند و کارآفرینی امریکایی است که فعالیت هایش دیدگاه های جدیدی در ارتباط با مسائل فرهنگی ارائه می دهد. در زیر گزارشی در ارتباط با نحوه…