‘دختران روی پل’ اثر مونک حدود ۵۵ میلیون دلار فروخته شد+

‘دختران روی پل’ اثر مونک حدود ۵۵ میلیون دلار فروخته شد