گفتگو با هنرمند جوان زردشت اوسمان باکی

زردشت اوسمان باکی هنرمند عکاس کرد عراقی است که از هنگام تولد در بستری از ناملایمات سیاسی و جغرافیایی قرار داشته است. فرصتی دست داد تا گفتگویی با او داشته…