كاليگرافيتى

تا حدودى همه با هنر گرافيتى (ديوار نگارى) آشنا هستيم.  گرافيتى (Graffiti) هنرى ست كه حروف را به بازى و رقص در مى آورد. حروف با فرم هايى جذاب ،…