معرفی داوران دهمین دوسالانه نگارگری ایران

هیات انتخاب و داوری دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب آثار دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران را محمدباقر آقامیری، اردشیر مجرد تاکستانی، مجید مهرگان،…