ثبت نوروز در فهرست میراث ناملموس بشری سازمان یونسکو

جشن نوروز با مشارکت ۱۲ کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و کهن‌ترین میراث‌های ناملموس بشری سازمان یونسکو به ثبت رسید. این فهرست مواردی چون رسوم، نمایش‌ها، رقص‌ها و صنایع…