هتلی برای زنبورها و سایبانی برای انسان ها

سکونتگاه زنبورها آتلیه طراحی  AtelierD با طراحی غرفه ای درموترسهولتس فرانسه، میکرو سکونتگاه هایی را برای زنبورهای وحشی طراحی کرده است. هتل K-abeilles برای زنبورها چیزی بیش از یک غرفه جذاب برای…