سازهای زهی (کوردفون ها)

سازهای زهی خود به 3 دسته تقسیم می  شوند: 1.زهی های آرشه ای 2.زهی های زخمه ای 3.زهی های کوبه ای   زهی های آرشه ای 1.ویولن: ویولن کوچکترین عضو…

ساز شناسی سمفونیک

1.سازهای بادی(آیروفون ها) 2.سازهای زهی(کوردوفون ها) 3.سازهای کوبه ای(ایدیوفون ها) 4.سازهای پوستی(ممبرانوفون ها)   سازهای بادی(آیروفون ها) سازهای بادی شامل 3 گروه هستند:بادی های چوبی . بادی های برنجی .…