درباره استیتمنت نمایشگاه کریدور A”

اگر یک بیانیه (statement) و یا یک پروژه هنری هدف مشخصی داشته باشد هیچ گاه به عبارات گنگ که مفهوم کمی و کیفی مشخصی را در ذهن مخاطب ایجاد نمی…