علیرضا اسکندری دلبسته‌ی سقاخانه، در سبکِ قهوه‌خانه‌

گفتگو با علیرضا اسکندری؛ نقاش و خطاط علیرضا اسکندری متولد ۱۳۳۱ است. او در حوزه‌ی نقاشی‌خط و آثار قهوه‌خانه‌ای نزدیک به ۴۰ است که فعالیت کرده و تداوم داشته. آثار…