مدال گوته ۲۰۱۹ از آن شیرین نشاط شد

در حالی که دهه‌هاست آن‌گونه که شایسته است، هنر معاصر ایران است به جهان ارائه نشده، اما به لطف هنرمندان مستقلی چون شیرین نشاط آوازه‌ی هنر این مرز و بوم…