تاریخ تصویرسازی – illustration

تاریخچه تصویرسازی انسان از هزاران سال پیش میدانسته که می تواند به کمک ابزار تصویر بسیاری از مفاهیم را خوب وخوبتر منتقل کند. مفاهیمی که واژه هایی برای آنها وجود…

فراخوان جهانی تصویرسازی کتاب کودک لهستان

پس از برگزاری موفق نخستین مسابقه “کلِروُینتس” (Clairvoyants) که در آن بیش‌از پانصد و بیست اثر ارسال شدند، انتشارات “دوی شُستره” (Dwie Siostry) اقدام به برگزاری مسابقه ای برای تصویرسازی…