مهین عظیما نقاش پیشکسوت درگذشت+

مهین عظیما نقاش پیشکسوت درگذشت