رنه بری عکاس پیکاسو، چه گوارا و لوکوربوزیه در 81 سالگی درگذشت