بهزاد و اهمیت مکتب او همین طور هنر نقاشی مینیاتور

در تمام مأخذهای شرقی از «بهزاد» به عنوان مهم‏ترین نقاش ایرانی و استاد مینیاتور یاد شده است. اگرچه محققین اروپایی بعد از بررسی‏های به عمل آمده، این امر را قبول…