کپی های عظیم نقاشی های غار لاسکو در بنایی معاصر

نقاشی هنرمندان ماقبل تاریخ لاسکو برای بازدیدکنندگان قرن ۲۱ بنایی مهم برای به نمایش گذاشتن کپی نقاشی های غار لاسکو در مقیاس بزرگ توسط شرکت سنواِتا Snøhetta در جنوب فرانسه طراحی…