نقاشی صدا دار یک عاشقانه، یک حس کودکی یا حتی صدای اعتراض

موزه موسیقی میزبان نمایشگاه نقاشی از آثار پژمان تدین است، نقاشی که کمتر در ایران فعالیت کرده است اما آوازه فعالیت هایش هراز گاهی به گوش ما نیز میرسد. او…