شرح رنگ و نگاه منتخب آثار ایرج اسکندری در حوزه هنری

به نظر می آید که این نوع فعالیت ها به جز گالری های خصوصی هم بد نیست در میان فضاهای هنری دولتی جایگاهی داشته باشند، البته به شرط اینکه همه…