فراخوان نمایشگاه جیبی

سال هاست که مجموعه داران از شهیرترین هنرمندان عصر خود آثاری را برای مجموعه های شخصی خود انتخاب می‌کنند و بابت آنها هر بهایی را می پردازند. این امر در…