رکورد نهمین حراج تهران با ۳۲ میلیارد تومان+

رکورد نهمین حراج تهران با ۳۲ میلیارد تومان