استقبال فرانسوی از نگار مکتب‌ خانه پروژه مشترک کتابشهر ایران و مجتمع سرچشمه

نمایشگاه نگار مکتب خانه یک کارگروهی دائمی است که بهمت کتابشهر تهران و مجمتع فرهنگی سرچشمه تشکیل شده است، این روزها بازدید بسیار خوبی داشته است و با توجه به…