گزارشی از چهارسالانه پراگ Prague Quadrennial

چهارسالانه پراگ Prague Quadrennial گزارش از علی کشفی از سال 1967، هر چهارسال بزرگترین رویداد طراحی فضا و پرفرمنس در پراگ اتفاق می افتد، این رویداد به بررسی و معرفی…