هنر متعالی ایران در گالری دیپلماتیک مؤسسه فرهنگی اکو

نمایشگاه هنر متعالی با حضور ١٣ نفر از اساتید تراز اول هنرهای سنتی ایران ١۵ بهمن ١٣٩۵ در تهران گشایش میابد. بر اساس اعلام روابط عمومی پروژه جهانی هنر متعالی،…