هنر مفهومی و درک آن در گرافیک محیطی

هنر مفهومی و درک آن در گرافیک محیطی «هنر مفهومی» دستاوردی از آوانگاردگرایی در هنر مدرن است. در جریان گرایشات مدرنیسم، اکثر نقاشان مدرنیسم در زمینه مجسمه سازی، ماتریال شناسی،…