وزارت ارشاد از امروز رسما صالحی را بر صندلی ریاست خود دید+

وزارت ارشاد از امروز رسما صالحی را بر صندلی ریاست خود دید