گذری کوتاه بر نمایشگاه ویم دلووی در موزه هنرهای معاصر تهران

ویم دلووی هنرمندی است که ذهن خلاق، پویا و جستجوگر وی او را به فراتر از زمان و مکان زیست هنرمند سوق داده است؛ در روزگار کنونی کمتر هنرمندی یافت…