بدرود با پنیر و دهانی که بی موقع باز شد، پرویز کلانتری

شاید بیش از هر چیزی تصویر سازی روباه و زاغ در ذهن ما نقش بسته باشد، شعری که از کودکی بخشی فراموش نشدنی را در بین نوشته ها کتب درسی…