فراخوان جشنواره دانشجویی ژکال

دومین جشنواره سراسری دانشجویی نقاشی ژکال زمان آغاز ثبت نام از ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ می باشد و با مراجعه به سایت جشنواره ی سراسری دانشجویی نقاشی ژکال به آدرس www.jokalfestival.ir…

فراخوان بخش نمايشگاه نقاشی جشنواره ژکال

انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران پس از برگزاری دو دوره موفق “هفته نقاشی تهران” اقدام به طراحي , برنامه ريزي و برگزاری اولين جشنوارهسراسری دانشجویی نقاشی با عنوان “ژُکال”…