افزایش چشم‌گیر خرید کتاب الکترونیک در اروپا

پایش هزینه‌های صرف شده برای کتاب و اصولا مطبوعات به دلیل رابطه‌ی مهم آن با سطح فرهنگ و رفاه جامعه، اهمیت به سزایی برای دولت ها دارد. این در حالی…