برنامه گالری گردی | آدینه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ گروهی   زن و انار ۲۳ –…

برنامه گالری گردی | آدینه ۹ آذرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۹ آذرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا…