آثار صادق مجلسی پور در گالری هنر امروز

گالری هنر امروز

یادداشتِ مدیرِ گالریِ هنرِ امروز در معرفیِ مهرداد گروسی و فرکتال‌ آرت