همزیستی میان پیچیدگی های طبیعت و خلاقیت انسان

طراحی با چوب هنرمند نروژی یانکا برتلسن ” Janka Bertelsen”  با استفاده از الوارهای چوبی، نمای استودیوی خود در مونیخ را طراحی و اجرا کرد. این نما با استفاده از جزییات…