آیا با هنر می توان امید ایجاد کرد؟+

آیا با هنر می توان امید ایجاد کرد؟